Σπουδές Erasmus

Το πρόγραμμα Erasmus δίνει τη δυνατότητα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να φοιτήσουν για ένα διάστημα σε Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια με τα οποία έχουν συναφθεί διμερείς συμφωνίες μεταξύ των ιδρυμάτων. Οι σπουδές στο εξωτερικό κυμαίνονται από 3 έως 12 μήνες και αναγνωρίζονται πλήρως από το Πανεπιστήμιο ή το ΤΕΙ προέλευσης με την επιστροφή του φοιτητή.

Οι τυπικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί ο/η φοιτητής/τρια για την υποβολή αίτησης είναι οι εξής:

  1. Θα πρέπει να έχει τελειώσει το 1ο έτος σπουδών (άρα να βρίσκεται τουλάχιστον στο 3ο εξάμηνο) και να έχει περάσει τουλάχιστον τα 2/3 των μαθημάτων του 1ου έτους.
  2. Θα πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας, της χώρας υποδοχής ή της αγγλικής, που να πιστοποιείται με αντίγραφο αντίστοιχου πτυχίου.

Οι αιτήσεις, η αξιολόγηση και η επιλογή των φοιτητών γίνονται το μήνα Απρίλιο για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Για να δείτε τις συνεργασίες που έχει το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Θεσσαλίας πατήστε εδώ .

Οι φοιτητές που επιλέγονται πρέπει να συμβουλευτούν το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου της ξένης χώρας για το οποίο έχουν επιλεγεί και σε συνεργασία με τον ακαδημαϊκό υπεύθυνο της διμερούς συμφωνίας να επιλέξουν μαθήματα (τα οποία να παρουσιάζουν ομοιότητα στην ύλη με τα διδασκόμενα μαθήματα στο Τμήμα στο οποίο φοιτούν έτσι ώστε να αναγνωριστούν με την επιστροφή τους) και/ή πτυχιακή εργασία .

Στους φοιτητές παρέχεται υποτροφία το ποσό της οποίας κυμαίνεται ανά χώρα ανάλογα με το κόστος διαβίωσής της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί υποτροφία στους Erasmus φοιτητές μέσω της Εθνικής Μονάδας Συντονισμού που είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.).